Dijaški in študentski dom Koper
Cankarjeva 5
6000 Koper
                    
                 
Recepcija
Recepcija
Tajništvo
  070 555 406
  051 344 989
  070 557 094

Objava prostega delovnega mesta RAVNATELJ - M/Ž

Svet zavoda Dijaškega in študentskega doma Koper – Casa dello studente Capodistria, Cankarjeva ulica 5, Koper - Capodistria razpisuje

 

delovno mesto RAVNATELJA (m/ž)

 

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevatipogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgojein izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščenobesedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11,40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr.,25/17 – ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21 in 105/22 – ZZNŠPP; vnadaljevanjem besedilu: ZOFVI)

 

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske indruge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.Predvideni začetek dela bo dne 1.12.2022. Delo na delovnemmestu ravnatelja se opravlja za polni delovni čas.Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandatabo z njim sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas nadelovnem mestu ravnatelja.

 

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev(dokazila o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,opravljenem ravnateljskem izpitu, delovnih izkušnjah v vzgoji inizobraževanju, potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča,da kandidat ni v kazenskem postopku – potrdili ne smeta bitistarejši od treh mesecev) pošljite v 15 dneh po objavi razpisana naslov:

 

SVET ZAVODA DŠD Koper, Cankarjeva ulica 5, 6000 Koper -Capodistria z oznako “Prijava na razpis za ravnatelja”.

 

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda zamandatno obdobje in življenjepis.

 

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli vzakonitem roku. Prijava bo pravočasna, če bo oddana po poštis priporočeno pošiljko najkasneje zadnji dan roka.